Programy i akcje profilaktyczne realizowane wraz z WSSE, PSSE Gdańsk

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  Powiatowej Stacji Sanitarno ? Epidemiologicznej w Gdańsku obecnie realizują następujące programy edukacyjne wraz z naszymi uczniami:

 1. ?Dopalacze ? nowe wyzwania? ? autorski program edukacyjny. Jest to projekt, który ma uświadomić młodym ludziom jak negatywne skutki może przynieść zażywanie nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. ?dopalaczy?.
 1. ?Znamię! Znam je?? ? krajowy program edukacyjny kierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest zwiększenie świadomości na temat czerniaka ? jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry.
 1. ?Podstępne WZW? ? krajowy program edukacyjny kierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, dotyczący wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.
 1. ?Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy? ? program lokalny, kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, realizowany w różnych formach od 2006 roku. Jest to inicjatywa organizowana w celu zwrócenia uwagi na wciąż wysoką zachorowalność na raka szyjki macicy ? w całej Europie stwierdza się około 60 tysięcy zachorowań rocznie, a blisko 30 tysięcy kobiet umiera z powodu tego nowotworu.
 1. ?ARS, czyli jak dbać o miłość?? ? Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.

Szkolni koordynatorzy projektów edukacyjnych: p. Anna Krajewska (2, 3), L. Stachowicz (1,4) oraz M. Nehring (5)

Czas trwania projektów w szkole: 01.10. ? 31.05. w każdym roku szkolnym

Cele szczegółowe projektów:

?Dopalacze ? nowe wyzwania?

 • Zmniejszenie ilości zatruć młodych ludzi z powodu używania dopalaczy.
 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy młodzieży na temat dopalaczy i innych środków psychoaktywnych i ich szkodliwego wpływu na zdrowie.
 • Uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z używania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych przez młodzież.
 • Kształtowanie właściwych postaw i nawyków prozdrowotnych wśród młodzieży szkolnej.
 • Profilaktyka uzależnień.
 • Kształtowanie postawy asertywnej wobec wpływu grupy rówieśniczej na młodych ludzi.
 • Rozwijanie sposobów radzenia sobie ze stresem przez młodzież.
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.

?Znamię! Znam je??

 • upowszechnienie wiedzy na temat czerniaków,
 • budowanie postaw prozdrowotnych u młodzieży ponadgimnazjalnej,
 • nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania czerniaka,
 • nauczenie regularnego samobadania skóry,
 • przekazanie wiedzy o czynnikach podnoszących ryzyko zachorowania na czerniaka oraz zasadach ochrony przed tym nowotworem.
 • w dniach 24-30 maja organizowany jest ?Tydzień Świadomości Czerniaka?.

?Podstępne WZW?

 • Upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowej wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.
 • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV.
 • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie.
 • Pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych.
 • Kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

Link: https://www.gwiazdanadziei.pl/podstepne-wzw

?Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy?

 • Zmniejszenie występowania raka piersi i raka szyjki macicy i umieralności na te choroby.
 • Zwiększenie poziomu wiedzy na temat przyczyn rozwoju raka piersi i raka szyjki macicy, profilaktyki i wczesnego wykrywania oraz roli wirusa HPV w powstawaniu raka szyjki macicy.
 • Uświadomienie młodym dziewczętom i kobietom roli badań cytologicznych we wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy, roli samobadania piersi, USG i mammografii we wczesnym wykrywaniu raka piersi.
 • Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym.
 • Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym.
 • Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (17-23 stycznia)

 

?ARS, czyli jak dbać o miłość??

Zasadniczym celem programu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty własnego zdrowia i życia, jak również zdrowia i życia swych potomków (ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodowanego używaniem substancji psychoaktywnych).

Link: https://www.gov.pl/web/gis/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc–nowoczesna-edukacja-dla-mlodziezy-z-akresu-profilaktyki-uzaleznien

Scroll to Top