Z przedszkolem oraz szkołami prowadzonymi przez „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. współpracuje ściśle Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Lingwista”.

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

 • diagnozę (psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną)
 • konsultację
 • terapię (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną – indywidualną lub grupową; także terapię tańcem, psychodramę, muzykoterapię, techniki relaksacyjne, psychoterapię)
 • psychoedukację
 • interwencję kryzysową
 • grupy wsparcia
 • grupy socjoterapeutyczne
 • treningi i warsztaty psychologiczne, tematyczne
 • doradztwo
 • działalność profilaktyczną
 • działalność informacyjną

Nowe formy działalności wspierają pracę wychowawców i nauczycieli w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań wychowawczych i edukacyjnych, wspomagających szeroko rozumiany twórczy rozwój ucznia.

Zakres działalności

1. Diagnozowanie i wydawanie opinii
Wydajemy zaświadczenia i opinie w zakresie m.in.:
– wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia spełnienia obowiązku szkolnego
– objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
– dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymogom
– o potrzebie indywidualnego programu lub toku nauki
– przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta
– o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
– określenia ogólnego rozwoju intelektualnego, osobowościowego, emocjonalnego, społecznego

2. Psychoterapia
Oferta ta jest skierowana do dzieci i rodziców oraz innych osób jak nauczyciele i inni pracownicy, a także osób nie związanych ze szkolnictwem. Rodzice uzyskają tu pomoc i wsparcie dla swoich dzieci po zakończeniu procesu diagnozy i wydaniu opinii. Oferta obejmuje:
– terapię pedagogiczną
– terapię logopedyczną
– konsultacje psychologiczne
– psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży
– psychoterapię osób dorosłych
– psychoterapię rodzinną
– grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży
– grupy wsparcia dla rodziców, nauczycieli
– mediacje w szkole i w rodzinie
– interwencję kryzysową
– warsztaty psychologiczne

3. Dział artystyczno-twórczy i rozwoju osobistego
Dział ten oferuje różnego rodzaju formy rozwoju poprzez działania artystyczne. Oferta jest skierowana do wszystkich grup wiekowych. Proponowane zajęcia:
– warsztaty teatralne
– terapia tańcem
– muzykoterapia
– zajęcia plastyczne
– warsztaty tematyczne (wspomaganie rozwoju osobistego)
– techniki szybkiego uczenia się
– techniki relaksacyjne
– zajęcia wspomagające naukę poszczególnych przedmiotów (np. alternatywne sposoby przyswajania wiedzy)

4. Szkolenia i warsztaty
Oferta ta skierowana jest do nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych, a także instytucji związanych z oświatą. Oferta obejmuje:
– tematykę alkoholu i uzależnień
– przemoc, agresję, radzenie sobie z trudnymi emocjami
– zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
– prawidłowy i nieprawidłowy rozwój psychoemocjonalny
– sytuacje kryzysowe w domu i szkole
– wykorzystywanie seksualne
– dysleksję i inne problemy z nauką
– ADHD
– dojrzewanie i bunt nastolatków
– zdolni i wybitni uczniowie-możliwości oraz zagrożenia

5. W poradni mogą być organizowane zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka,
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną,
 • w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin,
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym,
 • miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

6. Zespoły opiniujące działające w poradni mogą wydawać opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

KONTAKT:
Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Lingwista”
80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1
Tel. (058) 303-30-33
Fax (058) 303-33-00
Email: poradnia@oswiatalingwista.eu
www.poradnia-lingwista.eu

Scroll to Top