zarówa

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM

DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

Wychowawcy klas są zobowiązani do przekazania rodzicom uczniów klas 4 kluczowych informacji o egzaminie maturalnym, w tym przede wszystkim dotyczących:

 • przedmiotów, które są zdawane jako obowiązkowe i mogą być zdawane jako dodatkowe
 • harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego
 • warunków przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
  lub poprawkowym
 • rodzajów dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków
  i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających
 • opłat za egzamin maturalny – konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych przez zdających, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu
  z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym
 • przyczyn unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE
 • możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej

Uwaga!

Wszelkie informacje na temat organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych dostępne są na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

 

 

Scroll to Top