komp

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022 obowiązujące będą zasady rekrutacji w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym ?Lingwista? im. Hymnu Narodowego.

Postępowanie rekrutacyjne do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Hymnu Narodowego będzie prowadzone poprzez system elektronicznego naboru w ramach systemu rekrutacji  vEdukacja Nabór: Szkoły ponadgimnazjalne.

W szczególnych przypadkach dopuszczalne będzie przyjmowanie kandydatów do szkoły poza rekrutacją elektroniczną.

  1. Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi w terminie od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ósmej klasy oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
  3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach nastąpi w terminie do 14 lipca 2021 r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 2 sierpnia 2021 r.
  6. W terminie od 23 lipca 2021 r. 30 lipca 2021 r. w przypadku kandydatów zakwalifikowanych , składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  7. W miarę wolnych miejsc po tym terminie odbędzie się niezwłocznie nabór dodatkowy do klas. Nabór do szkoły zakończy się wraz z wyczerpaniem miejsc.
Scroll to Top