zarówa

PROCEDURY DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU MATURALNEGO

 

I Zdający przed egzaminem maturalnym

Uczeń/absolwent powinien zapoznać się z kluczowymi informacjami o egzaminie maturalnym
w 2024 r., w tym przede wszystkim informacjami dotyczącymi:

1) obowiązującej go w 2024 r. formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023 albo Formuła 2015) – informacja ta jest dostępna w niniejszym dokumencie oraz w każdym formularzu deklaracji
2) obowiązku przystąpienia w 2024 r. przez wszystkich zdających, którzy ubiegają się o uzyskanie świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, do:

 1. a) części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych – jeżeli jeszcze do tych egzaminów nie przystępowali lub ich nie zdali
 2. b) części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako przedmiotu dodatkowego – jeżeli jeszcze do tego egzaminu nie przystępowali w latach ubiegłych

3) przedmiotów, które są zdawane jako obowiązkowe, oraz przedmiotów, które mogą być zdawane jako dodatkowe, w tym w szczególności obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych przystępujących do egzaminu maturalnego w Formule 2023

4) harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin maturalny w części pisemnej i w części ustnej z poszczególnych przedmiotów w terminie głównym oraz kto i na jakich warunkach może przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym lub poprawkowym

5) rodzajów dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji – w tym możliwości złożenia deklaracji w postaci elektronicznej – i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdającego

6) poprawnego wypełnienia deklaracji (szczegółowe informacje są podane na pierwszej stronie formularza deklaracji oraz na stronach 6 i 7 formularza deklaracji), w tym możliwości złożenia deklaracji albo w postaci pisemnej, albo w postaci elektronicznej

7) opłat za egzamin maturalny, w tym z informacją o opłatach na stronie właściwej OKE; należy zwrócić uwagę zdających na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim w danym roku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w latach kolejnych

8) zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w części ustnej

9) zasad postępowania/zachowania w trakcie egzaminu maturalnego w części pisemnej, w tym przede wszystkim konieczności sprawdzenia poprawności i kompletności otrzymanych materiałów egzaminacyjnych oraz zasad dotyczących kodowania arkusza egzaminacyjnego

10) przyborów i materiałów, które może wnieść do sali egzaminacyjnej

11) przyczyn unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE

12) możliwości sprawdzenia wyników, jakie uzyskał na egzaminie (sumarycznych oraz za rozwiązanie każdego zadania w arkuszu egzaminacyjnym), w systemie ZIU (www.wyniki.edu.pl) – konieczne jest uzyskanie loginu oraz hasła od dyrektora szkoły, w której przystępuje do egzaminu maturalnego ; do ZIU można zalogować się również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej

13) możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej.
2. Wraz z deklaracją uczeń/absolwent składa dokumenty uprawniające go do:

1) korzystania z dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych zdających. Dyrektor szkoły informuje zdającego o przyznanych mu dostosowaniach. Uczeń lub absolwent składa oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu
z przyznanych dostosowań.

2) przystąpienia do egzaminu maturalnego, jeżeli posiada np. świadectwo ukończenia ponadpodstawowej szkoły średniej.

 II ZDAJĄCY W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO

 1. 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).
  2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.
 2. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.
 3. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 4. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej oraz stronie 2. arkusza egzaminacyjnego oraz sprawdzić kompletność arkusza przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań.
 5. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
  7. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu
 6. Liczba punktów, jaką uzyskał zdający z części ustnej egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu, jest przekazywana zdającemu w dniu przeprowadzenia tego egzaminu.
 7. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:

1) niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego

2) wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów

3) zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

 1. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu
  z tego przedmiotu w danym roku.

III. ZDAJĄCY PO EGZAMINIE MATURALNYM

 1. Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: www.wyniki.edu.pl / ziu.gov.pl. Wyniki będą udostępnione w ZIU 9 lipca 2024 r. od godz. 8:30.
  2. Zdający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia związane z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 2. Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez absolwenta, to absolwent ten otrzyma od dyrektora OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły – informację o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu.
 3. Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 9 lipca 2024 r., a w przypadku egzaminu
  w terminie poprawkowym (w sierpniu) – 10 września 2024 r.
 4. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole.
 5. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach egzaminu opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.
 6. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top