komp

Regulamin dotyczący opłat czesnego
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Lingwista”
od 01.07.2023

 1. Nauka w Szkole jest płatna przez 12 miesięcy w roku. Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w momencie podjęcia nauki, włącznie z miesiącami wakacyjnymi w klasach 1-3, a w klasie 4 do czerwca włącznie.
 2. W przypadku nieukończenia szkoły w terminie i dopuszczeniu do egzaminów poprawkowych
  w sierpniu, opłata obejmuje również okres wakacyjny (lipiec, sierpień).
 3. W przypadku rezygnacji ze szkoły, obowiązek płacenia czesnego ustaje po pisemnym złożeniu zawiadomienia o tym fakcie u Dyrektora Szkoły, z co najmniej z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.
 4. Płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. Liceum oferuje stypendia naukowe w wysokości 200 zł miesięcznie dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową z wyróżnieniem na dany rok szkolny, od września do czerwca włącznie. Stypendium ulega przedłużeniu (na kolejny rok szkolny od lipca do czerwca), jeżeli uczeń w kolejnym roku szkolnym otrzyma świadectwo z wyróżnieniem. W przeciwnym razie obowiązuje podstawowa stawka czesnego.
 6. Laureatom konkursów kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim oraz innych konkursów o zasięgu ogólnopolskim oferujemy stypendia w formie upustu 200 zł przez cały okres nauki.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę może udzielić specjalnej zniżki w opłatach.
 8. W przypadku nieuzyskania promocji do następnej klasy, na wniosek rodziców/opiekunów, uczeń może powtarzać klasę w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym ?Lingwista? za zgodą Dyrektora Szkoły. W tym przypadku traci wszelkie prawa do upustu w opłatach czesnego, obowiązuje go podstawowa stawka czesnego.
 9. W przypadku uzyskania rocznej oceny nagannej zachowania uczeń traci prawo do upustu
  w opłatach czesnego w następnym roku szkolnym.
 10. Informacje o zaległościach przekraczających wysokość jednego czesnego są przekazywane rodzicom/opiekunom prawnym na piśmie, drogą mailową lub telefonicznie.
 11. Wpisowe do szkoły nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 12. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności uiszczania czesnego.
 13. Niepłacenie czesnego w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 14. Prawo uczestniczenia w zajęciach przysługuje uczniowi, którego rodzice opłacili czesne.
 15. W przypadku zaległości w opłatach czesnego, wynoszących do 3 miesięcy, następuje skreślenie
  z listy uczniów.
 16. Każdy uczeń, którego rodzeństwo uczy się w szkołach ?Lingwista? otrzymuje 20% zniżki.
 17. Zniżki nie sumują się.

Wysokość opłat można sprawdzić w tym pliku: Regulamin opłat

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. informuje, iż przy wpłacie dokonanej do dnia 10 września za rok nauki z góry obowiązuje zniżka 5% upustu czesnego.

Numer konta bankowego (Alior Bank S.A.):

73 2490 0005 0000 4530 7167 7694

Oświata-Lingwista
Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

Koniecznie z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa, ALO

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Szczegółowych informacji o wysokości wpisowego i czesnego udziela sekretariat szkoły pod numerem: 58 300 06 05. Kontakt w sprawie płatności: wplaty@onet.pl

 

Scroll to Top