1. Nauka w szkole jest płatna przez 12 miesięcy w roku.
    Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w momencie podjęcia nauki, włącznie z miesiącami wakacyjnymi w klasach 1-3, a w klasie 4 do czerwca.
  2. W przypadku nieukończenia szkoły w terminie (dotyczy uczniów klas 4) i dopuszczeniu do egzaminów poprawkowych w sierpniu, opłata obejmuje również okres wakacyjny.
  3. W przypadku rezygnacji ze szkoły obowiązek płacenia czesnego ustaje po pisemnym złożeniu zawiadomienia o tym fakcie u dyrektora szkoły, co najmniej z 3-miesięcznym okresem wyprzedzenia.
  4. Płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.
  5. Informacje o zaległościach przekraczających wysokość jednego czesnego są przekazywane rodzicom/ opiekunom prawnym na piśmie, drogą mailową lub telefonicznie.
  6. Wpłat należy dokonywać na konto:

Numer konta bankowego: 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694 (Alior Bank S.A.)
„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę  i dopisek ALO

 

Kontakt w sprawie płatności: tel. 58 303 30 30 lub wplaty@onet.pl

 

Scroll to Top