Zasady Rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Lingwista” im. Hymnu Narodowego

na podstawie  Zarządzenia Nr 16/2024 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 29 stycznia 2024 roku

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Hymnu Narodowego będzie prowadzone w dwóch etapach.

I Etap – rozmowa kwalifikacyjna
(od 7 maja do 14 czerwca 2024 r. – terminy ustalane indywidualnie).

Kandydaci biorący udział w I etapie rekrutacji uzyskują punkty, na które składają się:
1. Świadectwo z wyróżnieniem z klasy VII (2 pkt)
2. Ocena z języka polskiego z klasy VII (5 pkt)
3. Ocena z matematyki z klasy VII (5 pkt)
4. Ocena z 2 wybranych przedmiotów z klasy VII (wybór spośród przedmiotów: j. obce, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos – max.10 punktów).

Oceny/punkty: celujący/5, bardzo dobry/4, dobry/3, dostateczny/2, dopuszczający/1

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną,
a dotyczyć będzie przebiegu dotychczasowego procesu nauki kandydata, jego zainteresowań oraz planów na przyszłość.

W skład Komisji wchodzą: dyrektor, pedagog szkolny oraz nauczyciel przedmiotowy.
Data rozmowy zostanie wyznaczona po złożeniu dokumentów.

Wykaz dokumentów:
1. podanie o przyjęcie do szkoły
2. dane kandydata
3. deklaracja wyboru przedmiotów
4. odpis aktu urodzenia (kopia)
5. 3 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem)
6. świadectwo ukończenia klasy VII (kopia)
7. zaświadczenie o szczególnych osiągnięciach ucznia, dyplomy, itp. (jeśli dotyczy)
8. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dotyczy)

Dokumenty można składać od 15 kwietnia 2024 r.

Uczniowie zakwalifikowani wstępnie do liceum są zobowiązani do zaznaczenia
w systemie rekrutacji elektronicznej nabór Pomorze VULCAN
Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Lingwista” im. Hymnu Narodowego
jako szkoły pierwszego wyboru.

II Etap – rekrutacja w ramach systemu rekrutacji elektronicznej Nabór Pomorze.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi w terminie od 15 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty nastąpi w terminie do 05 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 3. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych
  w oświadczeniach nastąpi w terminie do 05 lipca 2024 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 12 lipca 2024 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną
  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 22 lipca 2024 r.
 6. W miarę wolnych miejsc po tym terminie odbędzie się niezwłocznie nabór dodatkowy do klas. Nabór do Szkoły zakończy się wraz z wyczerpaniem miejsc.
  Szkoła zastrzega możliwość odrzucenia w systemie elektronicznym kandydatów, którzy nie wzięli udziału w I etapie rekrutacji.

Opłatę wpisową należy uiścić po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych,
czyli od 12 lipca, a najpóźniej do 22 lipca 2024 r. (kopię dowodu wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły). W przypadku braku wpłaty kandydat zostanie skreślony z listy przyjętych.

Do pobrania:

1. podanie o przyjęcie do szkoły 2024
2. dane kandydata 2024
3. deklaracja wyboru profilu od 2024

Scroll to Top