zarówa

Deklaracje maturalne – ważne informacje

 1. Do 2 października 2023 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego
  są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2024 r. (Deklaracja A)
 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2023/2024 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2024 r. w ostatecznej deklaracji.
 3. Do 7 lutego 2024 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora szkoły, którą ukończyli:
  – absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023 (Deklaracja A)
  – absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości (Deklaracja A)
 4. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 5. Każdy zdający może złożyć deklarację albo w postaci papierowejalbo w postaci elektronicznej (e-deklarację) w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej https://ziu.gov.pl (nie można złożyć deklaracji w obu postaciach).
 6. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego:
  – w przypadku uczniów ostatnich klas – od dyrektora szkoły, który przekaże im loginy i hasła do 25 września 2023
  – w przypadku absolwentów z lat ubiegłych – od dyrektora macierzystej szkoły, który przekaże im loginy i hasła po otrzymaniu wniosku złożonego do 15 stycznia 2024 (załącznik 5a)
  – przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 7. Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.

Link do pobrania dokumentu poniżej:

Deklaracja 2024

Scroll to Top