Informacje maturalne dla zdających

Absolwent na egzaminie maturalnym

 

UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. opisany w niniejszym dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

 

18.1. PRZED EGZAMINEM MATURALNYM

 1. Uczeń/absolwent powinien zapoznać się z kluczowymi informacjami o egzaminie maturalnym w „Formule 2022”, w tym przede wszystkim dotyczącymi:

 

1) przedmiotów, które są zdawane jako obowiązkowe oraz przedmiotów, które mogą być

zdawane jako dodatkowe (sekcja 2.1.)

 

2) harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego (patrz: komunikat dyrektora CKE o harmonogramie); zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin maturalny w części pisemnej i w części ustnej z poszczególnych przedmiotów w terminie głównym oraz kto i na jakich warunkach może przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (sekcja 3.7.) lub poprawkowym (sekcja 3.8.)

 

3) rodzajów dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdającego (sekcje 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.9.)

 

4) poprawnego wypełnienia deklaracji (na pierwszej stronie każdej deklaracji)

 

5) opłat za egzamin maturalny (sekcja 20.), w tym z informacją o opłatach na

stronie właściwej OKE; należy zwrócić uwagę zdających na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim w danym roku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w latach kolejnych

 

6) zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w części ustnej (sekcje 4., 5., 6. i 7.) –

jeżeli w danej szkole są zdający, którzy przystępują do części ustnej egzaminu

zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.4.7., 2.5.8.

 

7) zasad postępowania/zachowania w trakcie egzaminu maturalnego w części pisemnej

(sekcja 9.)

 

8) przyborów i materiałów, które może wnieść do sali egzaminacyjnej (patrz: komunikat

dyrektora CKE o przyborach)

 

9) przyczyn unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej

lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (pkt 12.4.1.) oraz

przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE (pkt 15.1.3.)

 

10) możliwości sprawdzenia wyników, jakie uzyskał na egzaminie (sumarycznych oraz za

rozwiązanie każdego zadania w arkuszu egzaminacyjnym), w systemie ZIU (www.wyniki.edu.pl) – konieczne jest uzyskanie loginu oraz hasła od dyrektora szkoły, w której przystępuje do egzaminu maturalnego

 

11) możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej (pkt 15.5.1.).

 

 1. Wraz z deklaracją uczeń/absolwent składa dokumentację uprawniającą go do korzystania

z dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (patrz: komunikat dyrektora CKE o dostosowaniach oraz pkt 3.9.6.). Dyrektor szkoły informuje zdającego o przyznanych mu dostosowaniach (pkt 3.9.18.).
Uczeń lub absolwent składa oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z przyznanych dostosowań (pkt 3.9.19.).

 

 1. Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w tym przykładowe zadania wraz

z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), w szczególności istotne są aneksy do informatorów. Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze z sesji egzaminacyjnych, które odbyły się w latach 2015–2021, wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

 

18.2. W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO

 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej (jeżeli zadeklarował

przystąpienie do egzaminu w części ustnej) i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym

harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).

 

 1. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.

 

 1. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów
  i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.

 

 1. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być

zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

 

 1. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność

wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE,

zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.

 

 1. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.

 

 1. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub

o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po

zakończeniu części pisemnej egzaminu.

 

 1. Liczba punktów, jaką uzyskał zdający z części ustnej egzaminu maturalnego z każdego

przedmiotu, jest przekazywana zdającemu w dniu przeprowadzenia tego egzaminu.

 

 1. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może

zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:

 1. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
 2. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego

lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora

CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia

telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów

 1. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej

egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

 

 1. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie

egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.

 

 1. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

 

18.3. PO EGZAMINIE MATURALNYM

 

 1. Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno

wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: www.wyniki.edu.pl. Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu maturalnego. Wyniki będą udostępnione w ZIU 5 lipca 2022 r. od godz. 8:30.

 

 1. Zdający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia związane z naruszeniem przepisów

dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego.

 

 1. Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwiązywanie

zadań przez absolwenta, to absolwent ten otrzyma od dyrektora OKE – za pośrednictwem

dyrektora szkoły – informację o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu.

 

 1. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przyczyn określonych w pkt 15.1.3.,

szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

 

 1. Wyniki egzaminu maturalnego (indywidualne, krajowe oraz wg województw) w terminie

głównym i dodatkowym (w maju i czerwcu) zostaną ogłoszone 5 lipca 2022 r., a w przypadku egzaminu w terminie poprawkowym (w sierpniu) – 9 września 2022 r.

 

 1. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub

zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole.

 

 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach

egzaminu opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.

 

 1. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia

wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów. Procedura jest opisana w sekcji 15.5.